výsledky řadit dle: relevance | data

libovolné období | posledních 24 hodin | týden | měsíc | poslední rok | Nápověda 

1.

Odpovědnost za škodu | 29.06.2016

Zejména členové statutárních orgánů, generální ředitelé, vedoucí zaměstnanci či externí manažeři by měli při příjímání nové funkce v obchodní korporaci nejdříve zkoumat rozsah své odpovědnosti, sankce, které hrozí za porušení povinností a podmínky, při jejichž splnění vzniká povinnost k náhradě škody.


2.

Proběhla snad většina schůzí bytových družstev v roce 2014 nelegitimně? | 18.08.2014

Od nového roku mimo jiné platí povinnost zveřejnit pozvánku minimálně 15 dní před konáním členské schůze na internetových stránkách bytového družstva. Problém je v tom, že většina bytových družstev žádné webové stránky nemá a předsednictvo o této povinnosti často ani neví. Absence www stránek komplikuje bytovým družstvům život, protože bez naplnění litery zákona riskují problém s legitimitou usnesení členských schůzí.


3.

Zkontrolovali jste svůj zakladatelský dokument? (Přechod na novou právní úpravu, či nikoliv) | 15.05.2014

K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. K tomuto datu došlo v existujících společnostech kromě řady změn faktických také ke změnám terminologickým.


4.

Nová legislativa zpřísňuje pravidla odpovědnosti statutárního orgánu, společenské smlouvy musí projít úpravou do 30. června 2014 | 19.03.2014

Rekodifikace soukromého práva je monumentální dílo a změny, které přináší, se dotknou také oblasti podnikání. Od ledna 2014 se obchodněprávní závazkové vztahy a vztahy týkající se obchodních společností řídí novým občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Právníci z kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti proto upozorňují na nejproblematičtější změny a úskalí, s nimiž se podnikatelé mohou setkat.


5.

Slovensko: Nová úprava záväzkov po lehote splatnosti z pohľadu dane z príjmov | 06.03.2014

Jednou z významných zmien, ktoré priniesla novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2014 pre veľkú časť daňovníkov z radov právnických osôb, je zmena v zdaňovaní záväzkov po lehote splatnosti vzťahujúcich sa k daňovým výdavkom alebo účtovaným ako zníženie výnosov (napríklad poskytnuté zľavy).


6.

Právní rozbor ve věci uzavírání smluv a jednání stran v závazkových vztazích podle nového občanského zákoníku | 12.01.2014

V návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích přinášíme právní rozbor, jehož obsahem je stručný přehled změn, k nimž došlo k 1. 1. 2014 v rámci agendy uzavírání smluv a jednání stran v závazkových vztazích (věcné právo k nemovité věci, kupní smlouva, koupě závodu, nájemní smlouva, nájem bytu, pacht, darovací smlouva, stavba jako předmět díla).


7.

Právní rozbor ve věci korporátních změn od 1. 1. 2014 (Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích) | 12.01.2014

V návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích přinášíme následující právní rozbor. Obsahem rozboru je stručný přehled změn, k nimž došlo 1. 1. 2014 v rámci agendy obchodních společností.


8.

Vybrané změny související s rekodifikací soukromého práva | 12.01.2014

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Tyto nové předpisy představují největší změny soukromého práva za posledních dvacet let, což výrazně ovlivní každodenní život obchodních společností. Je proto nezbytné učinit ve vybraných oblastech kroky, které budou nastolené změny reflektovat.


9.

Nastává čas rozhodnutí o podřízení se novému korporátnímu právu | 06.12.2013

V souvislosti s blížící se účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (ZOK) musí všechny obchodní společnosti bez rozdílu a bez ohledu na to, jakou podnikatelskou činností se zabývají, splnit některé statutární povinnosti vyplývající z přechodu na nové korporátní právo.


10.

Nová úprava kolektivního investování | 01.12.2013

Dne 19. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“), který nahradil dosavadní zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů („ZKI“), včetně prováděcích předpisů.