Dílčí změny ve správě daní od ledna 2013

V lednu 2013 dojde v důsledku novely zákona zavádějícího JIM (jedno inkasní místo) k některým změnám v oblasti správy daní.Uvedený zákon sice jako celek nabývá účinnosti 1. ledna 2015, avšak zmíněná novela posunula účinnost některých ustanovení týkajících se správy daní již na leden 2013. Jedná se především o novou úpravu registrační povinnosti u daně z příjmů, obecnou úpravu procesu registrace k daním a její změny a některé další dílčí instituty správy daní.

 

Nová struktura úpravy registrační povinnosti 

Úprava podmínek vzniku registrační povinnosti fyzických i právnických osob k dani z příjmů se přesune z daňového řádu do zcela nových ustanovení zákona o daních z příjmů. Nová ustanovení zákona o daních z příjmů především zpřesňují formulaci skutečností rozhodných pro vznik registrační povinnosti, a to jednotlivě pro poplatníky, kteří jsou daňovými rezidenty ČR, a nerezidenty. Zároveň se pro všechny subjekty zkracuje lhůta pro podání přihlášky k registraci ze stávajících 30 na 15 dnů od okamžiku naplnění zákonem vymezených rozhodných skutečností. 

V daňovém řádu zůstane zachována obecná úprava procesu registrace, podle níž se bude postupovat, pokud zvláštní daňový zákon nebo zákon o pojistném na důchodové spoření stanoví povinnost registrace. Okruh údajů povinně vyžadovaných při registraci vyplyne z obsahu registračního tiskopisu. Daňový řád v této souvislosti nově upravuje postup správce daně a daňového subjektu při odstraňování pochybností o registračních údajích.

 

Další dílčí změny 

Od ledna 2013 dochází k vítané změně ve formulaci podmínek pro podávání dodatečných daňových přiznání na daň nižší. Zcela se ruší podmínka uvedená v dosavadním znění daňového řádu, vyžadující, aby vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy nasvědčující tomu, že daň byla dříve stanovena v nesprávné výši. Podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší je vyloučeno pouze v případě, že by se jím daňový subjekt snažil dosáhnout nápravy procesních pochybení správce daně, k čemuž mu zákon zpravidla poskytuje jiné prostředky (např. odvolání apod.).

A konečně, minimální výše pokuty za opožděné daňové tvrzení se snižuje z 500 na 200 Kč.

 

 

Zdroj: KPMG

Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře