Vládní úsporná opatření projedná Senát

Sněmovna schválila novely zákonů obsahující rozpočtová stabilizační opatření. Některá opatření jsou dočasná (na léta 2013 až 2015), některá trvalá. Návrh zákona schválený ve třetím čtení obsahuje následující opatření: 

Trvalá opatření

Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob: Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností s výší paušálu 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč.

Zvýšení srážkové daně na 35 % v případě pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) plynoucích do „daňových rájů“, tj. do zemí, se kterými Česká republika nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo smlouvu o výměně informací.

Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta) bylo posunuto až na rok 2014. V roce 2013 se uplatní přechodný mechanismus, který snižuje procento vratky spotřební daně ze zelené nafty z 60 % na 40 %.

Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %.

Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení: Bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze.

 

Dočasná opatření na období 2013 až 2015

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %: Nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma, nýbrž o zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 odpovídá částce 100 548 Kč měsíčně).

Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Jednotná sazba DPH ve výši 17,5 % bude platná až od roku 2016.

Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: V tomto roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce 150 822 Kč měsíčně.

 

Foto: © Cmon - Fotolia.com

 

 

Zdroj: KPMG

Úvodní foto: © Cmon - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře