Vyjádření Nejvyššího správního soudu k přehodnocení prodeje aktiv na převod části podniku

V praxi často dochází k převodům souborů majetku, které jsou funkčně provázány s provozováním určité podnikatelské činnosti, přičemž převáděný soubor majetku ne vždy plně odpovídá definici podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku.V podobných případech pak vyvstanou otázky, jaký daňový režim je potřeba na tento prodej aplikovat, a to zejména s ohledem na daň z přidané hodnoty. Prodej podniku nebo jeho části není totiž z hlediska DPH zdanitelným plněním.

 

V jednom ze svých nedávných rozhodnutí (č. j. 2 Afs 14/2011 – 103 ze dne 18. září 2012) se Nejvyšší správní soud (NSS) vyjádřil k uvedené problematice. V předmětné kauze byl posuzován postup finančních orgánů, které kupní smlouvu o prodeji jednotlivých majetkových hodnot uzavřenou mezi dvěma spřízněnými společnostmi překlasifikovaly na smlouvu o prodeji části podniku. V důsledku toho neuznaly kupujícímu nárok na odpočet DPH na vstupu. Předmětem převodu byl hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, zásoby, vypořádání technického zhodnocení pronajatých budov a některé další položky. Zároveň byl rozvázán pracovní poměr zaměstnanců pracujících v předmětné provozovně, kteří se následně až na výjimky stali zaměstnanci kupujícího. Podle správce daně se fakticky jednalo o prodej části podniku, což odvodil jednak z obsahu kupní smlouvy (ta totiž obsahovala definici předmětu převodu z hlediska jeho účelového využití, nikoliv jen pouhou sestavu převáděných položek) a jednak z faktického přechodu zaměstnanců.

 

V daném případě NSS sdílel výhrady Krajského soudu v Hradci Králové k nedostatečnému zhodnocení faktického stavu ze strany finančních orgánů, a rozhodl tak ve prospěch daňového subjektu. V obecné rovině se však s přístupem správce daně ztotožnil. Soud zdůraznil, že pro daňové účely je vždy třeba posuzovat transakci z funkčního hlediska, a to bez ohledu na právní charakter smluv. Je tedy nutné zkoumat, zda byl převeden soubor věcí, práv a jiných hodnot, který je v této podobě – alespoň v podstatných parametrech – způsobilý k dalšímu podnikání v režii nového vlastníka.

 

Ačkoliv soud ve svém rozsudku neodkazoval výslovně na evropskou judikaturu, jeho závěry v zásadě odpovídají principům definovaným judikaturou Soudního dvora Evropské unie (např. C‑444/10 Christel Schriever ze dne 10. listopadu 2011). I podle SDEU je třeba pro posouzení skutečnosti, zda převáděná aktiva představují podnik nebo jeho část, uplatnit zejména ekonomické a funkční hledisko (tj. hodnotit dostatečnost převáděného souboru majetku z hlediska schopnosti kupujícího provozovat samostatnou ekonomickou činnost). Je evidentní, že se minimálně v oblasti DPH nelze spoléhat pouze na právní klasifikaci smlouvy. Platné znění zákona o dani z přidané hodnoty sice výslovně přiznává specifický režim DPH pouze prodeji resp. vkladu podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku. Výklad uvedených zákonných ustanovení v souladu s právem Evropské unie však rozšiřuje tento režim i na určité okruhy případů, kdy převáděná aktiva formálně znaky podniku nebo jeho části nesplňují (zpravidla proto, že nedochází k přechodu všech majetkových složek patřících k podniku v obchodněprávním smyslu). Vzhledem k rizikům vyplývajícím z nesprávného uplatnění DPH u převodu souborů aktiv doporučujeme, abyste funkčnímu posouzení převáděných aktiv věnovali důkladnou pozornost. 

 

 

Zdroj: KPMG

 

Úvodní foto: © arahan - Fotolia.com

« předchozí článek další článek »
Komentáře